Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Sigaraların Türkiye Üzerinden Transitine İlişkin Düzenleme

10.12.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kararda belirtilen 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar ile

Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine, her bir paket ve ambalajda, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinden uyarıcı işaretleri bulunması kadıyla izin veriliyordu.

Resmi Gazetede yer alan 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararda, kararın Gümrük Kanunu’nun 55.madesine dayanılarak hazırlandığı belirtiliyor.


Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım
MADDE 55
- 1. Aksine hüküm bulunmadıkça; niteliğine, miktarına, menşeine, yükleme veya varış ülkesine bakılmaksızın, bir eşya, belirlenmiş şartlar altında her zaman gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulabilir.
2. Cumhurbaşkanı; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar koyabilir.
3. Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları süresinden önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar koymaya ve farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz