Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Hk.

17.11.2020
Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Kanun metninde gümrük vergi ve cezalarına ilişkin öne çıkan hususlar derlenmiştir.

Kapsam :

31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileriidari para cezalarıfaizlergecikme faizlerigecikme zammı alacakları,

Düzenlemenin kapsamına girmekte olup, bu kapsamdaki kesinleşmiş alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Kanunun tanımlar kısmında “Gümrük Vergileri” tanımına yer verilerek kapsam daha açık bir şekilde ifade edilmektedir.


Gümrük Vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisidiğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, ifade eder.

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
 
  • Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
  • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin,
  • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla, kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
 
Tahsilinden vazgeçilmektedir.

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;
 
  • Tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,
  • İdari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların
  • Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların
 
Tahsilinden vazgeçilmektedir.

Başvuru ve Ödeme

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
 
  • 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
  • Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,
 
Şarttır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz