Diğer Hizmetlerimiz

CE Muafiyet Belgesi, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yıllık İşletme Cetveli, Yabancı Sermayeli
Şirket ve Şube Kuruluşu, Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye İrtibat Büroları

Kapasite Raporu

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgilerini gösteren bir belgedir.

Kapasite Raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu geçerlilik süresi TOBB onayı tarihi itibari ile en az 1 yıl, en fazla 2 yıldır.

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar

 • Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesive kapatmalarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
 • İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,

kullanılmaktadır.

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler

 • Süre bitimi
 • Adresi değişikliği
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler

 

NOT!

Kapasite Raporu, imalat ve emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapan firmalara düzenlenmektedir.

Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez.

 

Sanayi Sicil Belgesi;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre;

 • Sanayi işletmeleri,
 • Devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler,
 • Elektrik, diğer enerji üreten santraller,
 • Gemi inşaatı gibi büyük inşaatlarda iş yerlerine

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Tarafından Verilen bir Belgedir.

 

SAĞLADIĞI FAYDALAR
 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkinden faydalanırlar.
 • Elektrik faturaları, Sanayi Abonesi Tarifesine gore %20 indirimli ödenir.
 • Kamu İhalelerine katılımda avantaj sağlar.
 • Dolaylı olarak iş imkânı sağlar.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Birden fazla üretim yeri olan işletmeler her bir üretim yeri için ayrı ayrı Kapasite Raporu çıkartıp her adres için ayrı Sanayi Sicil Belgesi alması gerekmektedir.

Aynı adreste birden fazla sayıda faaliyet gösteren firmalara Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması,
 • Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,
 • Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
 • Ortak personel kullanılmaması,
 • Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.

 

Not...

 • Sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olması
 • Sanayi Sicil Belgeleri veriliş tarihi itibariyle 2 (iki) yılda bir yenilemesinin yapılması zorunludur.
 • Yazılım firmalarına (sanayici olmayan firmalara) sanayi sicil belgesi düzenlenmemektedir.

 

Ce Muafiyet Belgesi

CE işareti taşıması gereken bazı ürünler, ithalat denetimi tebliği ekinde yer alan yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir.

Sanayicilerin ürettikleri ürün bünyesinde kullanmak üzere ithal ettikleri girdilerin bu denetlemeye tabi tutulmaması için muafiyet yazısı alması gerekmektedir.

Yıllık bazda verilen bu muafiyet, sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan başvuru ile verilmektedir.

CE Muafiyet Belgesi, faturalı ve yıllık olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

 

Faturalı CE Muafiyeti

Fatura ile münferit olarak ithal edilen ürünler için verilmektedir.

 

Yıllık CE Muafiyeti

İçinde bulunulan yılın aralık ayının son gününe kadar geçerli olmak üzere, Kapasite Raporundaki tüketim ihtiyacının tamamı kadar verilmektedir.

 

Not...

 • Firmanın geçerli olan kapasite raporundaki miktarları 1 sene içerisinde kullanma hakkı vardır.
 • CE Muafiyet Belgesi, sanayi sicil ve kapasite raporu sahibi firmalara verilmekte, Sanayi Sicil ve Kapasite Raporunda yer alan bilgilerin eşleşmesi gerekmektedir.

 

 

Yerli Malı Belgesi

Üreticilere, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda (mevcut oran %15) fiyat avantajı sağlayan belgedir. Ürünlerin yerli malı kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesinde “Üretim Konusu” olarak yer alması,
 • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünlerle, üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli ve esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,
 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

 

 

Yazılım Üreticileri (Firmaları) İçin Yerli Malı Belgesi

Yazılım üreticilerine, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda (mevcut oran %15) fiyat avantajı sağlayan belgedir.

 

 

YAZILIM İÇİN YERLİLİK KRİTERLERİ

Yazılımın sahibine ilişkin şartlar
 • Gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre T.C. sınırları içerisinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişilik için sermayenin en az %51’inin yurt içinde kurulu tüzel kişilik/kişiliklere veya Türkiye’de yerleşik gerçek kişi/kişilere ait olması gerekmektedir.

 

Yazılıma ilişkin şartlar
 • Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalara (1- proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı, 2- analiz, 3- tasarım, 4- kodlama, 5- test, 6- bakım, 7- kurulum kılavuzu, 8- kullanım/yardım kılavuzu) ilişkin dokümanların olduğunu gösterir TS ISO IEC 12207 belgesinin olması gerekmektedir.
 • Yazılıma ilişkin TS ISO IEC 25051 belgesinin olması gerekmektedir.
 • Yazılımda sürüm takip sisteminin kullanılması gerekmektedir.
 • Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2) ve eki dokümanların sunulması gerekmektedir.

 

İstihdama ilişkin şartlar
 • Yazılım geliştirme ekiplerinde (1- proje yöneticisi, 2- analiz ekibi, 3- tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi, 5- test ekibi, 6- bakım ekibi) ve Ar-ge de istihdam edilen personelin en az %51’inin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

 

 

Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgesi olan işletme, Yıllık İşletme Cetvelinde önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini beyan etmek zorundadır. “Sanayi Sicil Kanunu 5.”

 

Yıllık İşletme Cetveli Vizesi (Yenilemesi)

Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerine Verilmesi Zorunludur. Aksi halde İdari Para Cezası uygulanır.

İki yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı İl Müdürlüğü elemanlarınca yerinde denetlenir.

 

Yıllık İşletme Cetveli İptali

Firması kapanan, üretimi durmuş firmaların Sanayi Sicil Belgesini İPTAL ettirmesi gereklidir. İptal edilen yıl içindeki tarihe göre İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerinden alınan görüşe göre son yılın yıllık işletme bilgisinin girilip girilmeyeceği teyit edilmelidir.

Kurum yıllık işletme cetvelinin girilmesini talep ederse bir sonraki yılın Nisan Ayı Sonuna Kadar sistem müracaatı yapılmış olmalıdır. Yıllık işletme cetveli İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine elden veya taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

Ayrıca Bakanlığın “http://www.sanayi.gov.tr” web sayfasında yer alan “yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünden elektronik ortamda verilebilir.

 

Not…

Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

 

Yabancı Sermayeli Şirket ve Şube Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Yabancı uyruklu kişiler ve Şirketler, hisse oranı şartı aranmaksızın Türkiye’de asgari 10.000 TL sermaye ile Limited Şirket kurabilirler, Türk ortak alabilirler.

Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de çalışma izni almakve şirket müdürü atamak şartı ile tek veya çok ortaklı Limited Şirket kurabilirler. Yabancı şirketler de tek veya çok ortaklı limited veya anonim şirket kurabilirler. Şirket unvanı Türkçe olarak tespit edilmelidir. limited şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu içermelidir.

Şirket kuruluşlarında, yabancı uyruklu kişiler vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası, Noter onaylı pasaport sureti ve varsa onaylı ikamet tezkeresi sunmalıdır.

Kurulan şirkete Türk veya yabancı uyruklu kişiler şirket müdürü olarak atanabilir. Atanan şirket yetkilileri, şirketi temsilen müdürlük yetkisini kullanabilirler.

 

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirketler en az 50.000.-TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulur. Şirket unvanı Türkçe olarak tespit edilmeli anonim şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunu içermelidir.

Firmamız, yabancı uyruklu şirket ve şahısların Türkiye’de şirket kuruluşu, yabancı uyruklu şirketlerin

Türkiye’de şube veya irtibat bürosu kuruluşları konusunda kurumsal hizmet sunar.

Firmamız hukuk ve mali işler birimi, kuruluş isteğinden başlayarak verdiği hizmetleri, kuruluş süresince ve kuruluş tamamlandıktan sonra faaliyeti süresince sunmaya devam eder.

Şirket ortaklarının Çalışma ve İkamet izinleri: Şirket ortakları ve çalışanlarına ikamet izni ve yasal çalışma izinleri alınabilir.

Ancak her yabancı çalışan için 5 adet Türk vatandaşı çalışanı olması, şirket veya şubenin ödenmiş sermayesinin asgari 100.000 TL olması şartı aranmaktadır.

Firmamız, yabancı uyruklu şirketlerin elemanlarına, Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketin yabancı ortak veya çalışanlarına ve yabancı müşterilerine Relocation hizmetleri sunar.

Şirketlerin Şubeleri: Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Bu işlerin yürütülmesi için ana şirket, Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.

Şube açılışı için yabancı ülkedeki ana şirket tarafından Genel Kurul Kararı alınmalı ve yetkililerce imzalanmalıdır.

Şube unvanı altında imza atmak için yetkilendirilen kişilerin imza beyannamelerinin sunulmalı ve şube kuruluşu için hizmet verecek danışmanlık şirketi yetkililerine vekaletname verilmelidir.Yabancı Şirketlerin Türkiye İrtibat Büroları

Yabancı uyruklu şirketler, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açabilir ve süre uzatımı yaparak faaliyetini sürdürebilirler.

İrtibat bürosu kuruluşu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması yasal kuraldır. İrtibat bürolarında çalışacak yabancı uyruklu personel için Çalışma İzni alınması zorunludur.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma talepleri için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörür.

İrtibat bürosu süresi: İrtibat bürosu ilk başvurusunda azami 3 yıl süre verilir. Süre uzatımı için faaliyet süresi sona ermeden önce müracaat edilmelidir.

 

Süre verme kriterleri: İrtibat bürosu süre uzatma taleplerinde ilgili Bakanlık;

 • İrtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetleri,
 • Yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,
 • Mevcut ve öngörülen harcama tutarı,
 • İstihdam edilen personel sayısını

dikkate alarak faaliyetin niteliğine uygun süre verebilir.

Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak için izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Faaliyet Raporu: İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu ve eklerini Bakanlığa göndermelidirler.

Bu formu ve eklerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.