İthalat ve İhracat İzinleri

Sağlık Bakanlığı İzinleri, İhraç Evrakı tasdikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri - Bildirimleri, Ekonomi Bakanlığı İthalat İzinleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri, Kontrol Belgeleri, İthal İzinleri, Kota ve Gözetim Belgeleri, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS-Material Safety Data Sheet ), Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Sağlık Bakanlığı İzinleri

İTHALAT PERMİSİ VE KAYIT BELGESİ:

Uluslararası anlaşmalar kapsamında, uyuşturucu ve psikotrop madde olarak sınıflandırılan kimyasal maddeleri (prekürsörleri) üreten firmalar Kayıt Belgesi ithal eden firmalar ise ithalat permisi almakla yükümlüdürler. Bu maddelerin ihracatı ve transit ticareti de Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir.

KOZMETİK BİLDİRİMİ:

Kozmetik ürün ithalatı veya üretimini yapan firmalar, Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği yükümlülüğüne göre piyasaya kozmetik ürün arz edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

KONTROL BELGESİ:

İthal edilecek içme suyu ve mineralli sular, ruhsatlı ilaçlar, bu ilaçların hammaddeleri vb. ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden denetimi Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir. Kontrol Belgesi ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gereken, 6-12 ay süreli bir belgedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF-MSDS-MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Güvenlik Bilgi Formunu, kimyasal maddelerin, üretici, ithalalatçı, ürün içeriği, ürün ve bileşenlerinin tehlikeleri, kullanımı, depolama, taşıma ve acil durum çözümleri hakkındaki bilgilerle, tehlikeye maruz kalınması halinde alınması gereken sağlık, çevre ve yangın tedbirleri, bertaraf, toksikoloji, Eko toksikoloji vb. detaylı bilgileri Içeren bir belgedir.

Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda Akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanabilir.

Güvenlik bilgi formu “MSDS” düzenlenmesi için Firmamızın Danışmanlık kadrosundaki mühendislerimiz firmanıza hizmet verebilecek kapasitedir.

Parfüm, hava aromatize edici ürünler ve kozmetik ürünleriniz, deterjan kapsamına giren temizlik ürünleri ile İSGÜM iznine tabi kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu “GBF” hazırlanması yasal zorunluluktur.

 

SERBEST SATIŞ SERTIFIKASI (FREE SALE CERTIFICATE)

Üretim izni alınmış ürünlerin ihraç edilmesi durumunda yurtdışındaki alıcı firma için düzenlenip ürünle birlikte gönderilen ihracata mahsus belgedir.

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLDİRİM KAYIT BELGELERİ

Aşağıda belirtilen ürünleri ithal eden veya üretimini yapan firmaların bu ürünlerle ilgili bildirim yapması ve Bildirim Kayıt Belgesi alması zorunludur.

  1. Hava aromatize edici ürünler (oda, oto, wc vb. kokuları)
  2. Kuvvetli asit ve/veya baz içeren lavabo açıcı, kireç çözücü, tuz ruhu vb. temizlik ürünleri
  3. Temizlik maddeleri ve deterjanlar, bulaşık-çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler vb.
  4. Bebek bezleri, hijyenik pedler, tamponlar, göğüs pedleri vb.
  5. Havuz suyu kimyasalları

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri - Bildirimleri

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik ile ürünlerin kullanımına bir takım istisnalar getirilmiştir. Belirli ürün ve GTİP ‘lerin içerisinde yer alan ürünlerin ithalatında zorunlu olan ithalat izin yazısı için Firmamızın uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

 

KATI YAKIT VE METAL HURDA İTHALATÇI KAYIT VE UYGUNLUK BELGESİ

Katı yakıtlar ve sanayicilerin üretiminde kullanacakları metal hurdalar için alınması gereken belgedir. Uygunluk Belgesi işlemleri, ithalatın yapılacağı ilde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden yürütülür.

 

İSGÜM KONTROL BELGESİ

İthalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin iş ve işçi sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması için verilen bir yıl süreli izin belgesidir.

 

TAPDK (TÜTÜN VE ALKOL PIYASASI DÜZENLEME KURUMU) DAĞITIM YETKİ VE UYGUNLUK BELGESİ

Alkollü içecek ithal etmek isteyen her firmanın TAPDK’dan Dağıtım Yetki Belgesi ve ithal etmek istediği her bir alkollü içecek için Uygunluk Belgesi alması zorunludur.

TAPDK’ya başvuru yapılmadan önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alınmış olması gerekmektedir.

 

EPDK (ENERJI PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) – UYGUNLUK YAZISI

İthalatı ve yurtiçi alımı yapılacak akaryakıt harici petrol ürünleri için izin alınması gerekmektedir. İzin alınacak firmanın sanayici olma zorunluluğu vardır.

Tebliğ kapsamındaki her kimyasal için ayrı izin alınır. İzinler takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Firmamızın Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İTHALAT İZİN BELGESİ

İthalatı yapılacak ateşli, ateşsiz silah, dürbün, bıçak vb. ürünler için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her ithalat için düzenlenen izin belgesidir.

 

İHRACAT İÇİN KONSOLOSLUK EVRAK TASDİKLERİ
MENŞE ŞAHADETNAMESI

İhracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir.

İçişleri Bakanlığı ve Valilikten onaylatılan menşe şahadetnamesi, ticari faturalar, vekaletname, sözleşme, sağlık sertifikası, ihaleye katılacaklar için şirket resmi evrakları ile birlikte mamulün ihraç edileceği ülkenin konsolosluğundan onaylatılması gerekmektedir.

 

Ekonomi Bakanlığı İthalat İzinleri

GÖZETİM BELGESİ:

Gözetim uygulamasına tabi eşyanın ithalatı için, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen izin belgesidir.

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde ithalatın, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek, “Gözetim Belgesi” ile izlenmesi amaçlı uygulamadır.

 

TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI VE İTHAL LİSANSI BELGESİ:
İthal Lisansı:

Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeyi ifade eder.

 

Otonom Tarife Kontenjanı (Tek Taraflı):

İç piyasada dengelerin korunabilmesi ve fiyatların makul bir seviyede oluşmasını sağlamak amacıyla bazı ürünlerin belirli bir dönem için indirimli veya %0 gümrük vergisi ile ithalatı için tarife kontenjanı açılmaktadır.

 

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları:

Serbest Ticaret Anlaşmalarından veya Tercihli Ticaret Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında sadece anlaşma imzalanan ülkeye yönelik tarife kontenjanı uygulanabilmektedir.

Tarife Kontenjanı uygulaması kapsamında ürün grupları miktarsal olarak kotaya bağlanabilmekte başvuru miktarları kurum tarafından kısıtlanabilmektedir.

 

İTHAL ŞAHADETNAMESİ:

İhracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgedir.

İthalat öncesi İthal Şahadetnamesi Tebliğine tabi ürün işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZİNLERİ:

İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.

Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.

Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce yapılması gereken işlemler zamanında ve hassasiyetle yapılmalıdır. Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir.

Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının ve bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde Firmamızın Danışmanlık uzmanları yasal şartları ve yapılması gereken işlemleri bildirir.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri

İthalatı yapılmak istenen her türlü gıda maddesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ön iznine tabidir. İthal edilmek istenen gıdanın içeriğine göre alınacak iznin türü, başvuru makamı ve hazırlanması gereken evraklar farklılık göstermektedir.

İthal kararı vermeden önce Firmamızın uzmanlarından bilgi almadan işlemlere başlamayınız.

 

GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ (GGBS-ÖN BİLDİRİM):

Bakanlığın her yıl yayınladığı ithalat tebliği ekinde yeralan gıdaların izin işlemleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) adı verilen elektronik bir sistem üzerinden yürütülmektedir.

Genel olarak bu grupta doğal meyve ve sebzeler, baharatların yanı sıra içecekler, alkollü içkiler, sporcu gıdaları, bisküviler, çikolatalar vb. gibi çok geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur.

Gıda maddelerinin yanı sıra, gıda ile temas eden ürünler (tabak, bardak, streç film, kaşık, termos vb.) için de ön bildirim sistemi üzerinden izin alınması gerekmektedir.

Takviye Edici Gıda Ruhsatı:

Takviye Edici Gıda Yönetmeliğine göre takviye edici gıdaları üreten veya ithal eden firmaların ürünün içeriğine göre yetkili İl Tarım Müdürlüklerinden veya Bakanlıktan ruhsat alması gerekmektedir. 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmeliğe göre izin alınmamış ürünler piyasaya arz edilemeyecek, piyasadaki ürünler toplatılacaktır.

 

Denetim ve Raporlama:

Gıda üretimi yapmak isteyen veya hâlihazırda üretim yapan firmalara ürünlerinin etiket, ambalaj ve içeriklerinin Bakanlık mevzuatlarına uygunluğunun denetlenmesi, işyerinin Hijyen Yönetmeliği ve HACCP uygulamalarına göre 3. taraf yerinde denetiminin yapılması ve raporlandırılması hizmetleri sunulmaktadır.

 

İşletme Kayıt Belgesi:

Gıda maddesi veya gıda ile temas eden madde üretimi yapmak isteyen firmalar bağlı oldukları İl veya İlçe Tarım Müdürlükleri’nden İşletme Kayıt Belgesi almalıdır.

Gıda üretimi yapmak isteyen firmaların HACCP (ISO 22000) standartlarına uygun üretim yapması gerekmektedir.

 

Kontrol Belgesi:

Direkt olarak hayvansal kökenli maddelerden (süt, et, yumurta vb) hazırlanmış veya hayvansal kökenli içeriği ürün bileşeninin %50’ sinden fazla olan ürünler için yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden kontrol belgesi alınması gerekmektedir.

Hayvan yemleri, evcil hayvan mamaları, gübre vb. ürünlerin ithalinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin önceden alınmış olması gerekmektedir.

 

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Ruhsatı:

Üretimi veya ithali yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. İthalat yapmadan önce yeterli bilgi almadan karar vermeyiniz.

 

 

Garanti Belgesi
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

TÜKETİCİYE GARANTİ BELGESİ VERİLMESİ

İmalatçı veya ithalatçı firmalar ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya markalı malın tüketicisine karşı garantisinden sorumludur.

Yasal şartları içeren garanti belgesi düzenleyerek tüketicisine vermekle yükümlüdür. Firmamızın Danışmanlık uzmanları, müşterinin tüketicisine sunacağı Garanti Belgesi düzenlemesi konusunda yasal şartlara uygun hizmet sunar.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

Ürünün satışını yapabilmek için, yasada belirtilen bölge ve teknik servis sayısı şartlarını karşılamak kaydıyla Teknik Servislerle yapılan sözleşmeleri sunarak Bakanlık’tan alınan zorunlu bir belgedir. Ücretsiz tamir veya yenisi ile değiştirme taahhüdü ile tüketici ve satıcının hak ve yükümlülüklerini gösterir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Teknik Servis Sözleşmelerinin süresi her yıl yenilenmek kaydıyla bir yıldır.

 

Ürün Kullanma Kılavuzu

İthal veya imal edilen ürün için hazırlanan kullanma kılavuzu şirketinizin müşteriye verdiği değeri ifade eder. İthal veya yerli ürünler için imalatçı firma düzenlediği kullanma klavuzunu tüketiciye vermekle yükümlüdür.

 

Cezai Müeyyideler

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesi almadan satış yapanlar yasal olarak 100.000 TL idari para cezası öderler. Eksik servis sayısına rağmen satış yapanlar, eksik her servis için 10.000 TL idari para cezası öderler.