YYS Sürekli Danışmanlık

YYS Belgesini almak kadar sürdürülebilirliği sağlamak da büyük önem taşır.

Belge alımı sonrası tüm departmanlar prosedür, talimat, çizelge vb. dokümanlarda yazdıkları tüm kuralları uygulamalıdırlar. Eğer güncellenmesi gereken bir husus yayımlanmışsa mutlaka dokümanlar ve uygulama güncel hale getirilmelidir. Her 5 yılda bir de güncel Soru Formu ve güncel dokümanlar Yönetmeliğin ‘’İzleme’’ maddesi kapsamında Bakanlığa sunulmalıdır.

Her yılın sonunda YYS Yıllık Faaliyet Raporu yazılmalıdır. Bunun için de beyanname ve eki belgelerin, muhasebe kayıtlarının sonradan kontrolü ve denetimi periyodik olarak yapılmalıdır.

YYS gereği alınması gereken zorunlu eğitimler periyotlarına göre alınmaya devam etmelidir.

Tedarikçilerle yapılması gereken protokoller, doldurulması gereken formlar vb. uygulamalar ihmal edilmeden düzenli olarak yerine getirilmelidir.

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması, Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması, Sertifika kapsamı tesisler ile şirket yetkililerine ilişkin değişiklik yapılması gibi durumlarda gerekli bildirim ve başvurular yapılmalıdır.

Tesislerde emniyet ve güvenlik gereği yapılması gerekenler YYS şartlarına uygun şekilde yerine getirilmeye devam etmelidir. Fiziki ve dijital arşiv YYS şartlarına uygun şekilde arşivlenmeye devam etmelidir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmaların Alabileceği Yetkiler

YYS sahibi olan firmalar talep etmeleri ve Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde;

 • İhracatta Yerinde Gümrükleme,
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme
 • İzinli Alıcı

yetkilerini alabilirler.

Yerinde Gümrükleme yetkileri dış ticaret yapan firmalar tarafından alınabiliyorken, İzinli Alıcı yetkisi uluslararası taşıma hizmeti veren lojistik firmaları tarafından alınabilir.

Bahse konu yetki alımları için hem prosedür vb. dokümanlar yazılarak hem de fiziki yeterlilik sağlanarak başvuru yapılır ve Bakanlıkça görevlendirilen denetim personelince denetim yapılır.

Onay verilmesi halinde başvurusu yapılan yetki Sertifikaya ilave edilir. (Daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamına dahil olan ve lojistik firmalarınca alınabilen İzinli Gönderici yetkisi ise Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır).

Yetkilendirilmiş Yükümlünün Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:
 • İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
 • İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme), İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
 • İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),
 • Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme, • Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,
 • Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
 • Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme, 
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,
 • Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,
 • Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,
 • Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,
 • Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,
 • Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme
b) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:
 • İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,
 • Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,
 • Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,
 • Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme
c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:
 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
 • Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,
 • Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme,
 • Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilmektedir.

YYS Danışmanlık Hizmetimiz ile Siz de Avantajlardan Yararlanın!

Firmamız, gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinizi YYS’ye uygun hale getirerek, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı ve bu statünün korunması kapsamında YYS Danışmanlık hizmeti veriyoruz.