YYS Alım Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak isteyen firmalar genel olarak; güvenilirlik, mali yeterlilik, ticari kayıtların güvenilir ve izlenebilir olması, emniyet ve güvenlik kriterlerinin sağlanması koşullarını yerine getirmiş olmalılar. Bu kapsamda olması gereken kriterlerin belirlendiği Yönetmelik eki EK 2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu esas alınarak Bakanlıkça beklenen koşullar yerine getirilir.

YYS Başvurusu İçin Ön Koşullar

YSS belgesini almak isteyen firmalar için ön koşullar ise;

  • Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak,
  • En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunmak,
  • Son 1 yıl içerisinde en az 100 beyan kapsamında işlem yapmış olmak,
  • ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmaktır.

Bahse konu ön koşulları sağlayan firmalar, EK 2 Soru Formu’nda bulunan kriterleri de sağlamak suretiyle başvuruda bulunabilir.

Adım Adım YYS Süreci

Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olan firma sayısı 31.12.2021 tarihi itibariyle 591’e ulaşmıştır.

Firmalar ön koşulları sağladıktan sonra, genel koşulları sağlamak üzere EK 2 Soru Formu’nda belirtilen hususları karşılayan prosedürler, talimatlar, formlar, çizelgeler vb. dokümanlar hazırlamaktadır. Hazırlanan dokümanlarda yer alan cevaplar EK 2 Soru Formu’nda ilgili sorunun altına atıf yapılmaktadır.

Bu şekilde doldurulan form ve tamamlanan dokümanlar YYS Dosyası şeklinde başvuru için hazır bulundurulur. Diğer taraftan bahse konu Yönetmelikte belirtilen Başvuru Belgeleri firmalarca hazırlanır.

Tüm belgeler tamamlandıktan sonra elektronik ortamda e-devlet üzerinden YYS e-başvuru yapılır. E-devlet üzerinden başvuruyu yapabilecek olan yetkili YKTS (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) üzerinden tanımlatılır.

Bakanlığın yayınladığı YKTS Yükümlü Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru sonrası ilk kontrol (başvuru belgeleri kontrolü) ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır ve eksiklik olması halinde düzeltme istenir.

Eksiklik firma tarafından giderilip sisteme tekrar yükleme yapılır ve Bölge Müdürlüğünce dosyaya onay verilirse Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükte dosyanın doküman bazında kontrolü için bir uzman atanır.

Uzman, YYS Dosyası içerisindeki Ek 2 Soru Formu ve Forma atıf yapılan prosedür, talimat vb. dokümanları kontrol eder. Eksiklik görmesi halinde firmadan düzeltme ister ve firma eksikleri giderip yeniden sisteme yükleme yapar.

Uzman dosyayı onayladıktan sonra, firmada yerinde inceleme/denetim yapılması için, bir müfettiş görevlendirilmesi adına YYS Dosyası Teftiş Kuruluna aktarılır. Firmada yerinde inceleme/denetimi için müfettiş ataması yapılır.

Bakanlıkça görevlendirilen müfettiş firma tesislerine giderek doküman bazında belirtilen hususların uygulamada da olup olmadığını denetler, prosedürlerde yazılanlar ile fiilen gerçekleştirilenlerin uyumlu olup olmadığını kontrol eder.

Müfettiş tarafından majör eksikler tespit edilirse firmaya düzeltmesi için süre verir ve tekrar kontrol etmek üzere denetime gelir.

Herhangi bir eksiklik görmezse firmaya olumlu görüş bildirir ve Bakanlığa sunacağı olumlu rapor üzerine firma Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını almaya hak kazanır.