Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

B Cetveli Kapsamındaki Eşyanın Teminatları

31.05.2021
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “2014 Yılı Öncesi Döneme Ait ÖTV Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetveli Kapsamı Eşyanın Teminatları Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 202/1 inci maddesi, “Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.”,

Gümrük Yönetmeliği’nin 496 nci maddesi ise, “1) Teminatı veren, verdiği teminatın, idare amirinin izniyle kısmen veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir. (2) Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir.” Hükümlerinin bulunduğu anımsatıldı.

Bu çerçevede, daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminat mektuplarının değişiklik taleplerinin değerlendirilebilmesi için ilgili Banka tarafından düzenlenen ve yeni sunulacak teminat mektuplarında, Gümrük Yönetmeliği EK-77/C’de yer alan sarih metne yer verilmesi suretiyle devam eden/önceki risklerin taahhüt edilmesi gerektiği belirtildi. Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamı eşyalar için vergi daireleri adına düzenlenen teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve kabulünün halihazırda mümkün olmamakla birlikte 2014 yılı öncesine ait beyannamelere konu ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamı eşyalar için gümrük idaresine verildiği ve henüz yükümlülüğü sona ermediği için iadesi sağlanmamış teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliği’nin 496 ncı maddesi çerçevesinde EK-77/C'deki metne uygun olarak geçmiş riskin taahhüt edilmesi kaydıyla gümrük idaresi adına düzenlenen e-teminat mektupları ile değiştirilmesi yönünde yükümlü taleplerinin olduğu ve gümrük idarelerince yapılacak işlem hususunda tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda son olarak, konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda anılan Gelir İdaresi Başkanlığının 03.05.2021 tarihli ve 58206 sayılı yazısına atıfla; 2014 yılı öncesine ait beyannamelere konu ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar bakımından gümrük idarelerine verilmiş olan teminat mektuplarının, ilgili dönemde yürürlükte olan mevzuat uyarınca yetkili gümrük idaresine verildiği ve bu teminat mektuplarının yine ilgili gümrük idaresince çözüldüğü hususu göz önüne alındığında, mülga 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin yürürlük tarihi öncesinde verilmiş olan teminat mektuplarının, Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 nci maddesi çerçevesinde EK-77/C'deki metne uygun olarak geçmiş dönemlere ilişkin muhtemel risklerin ortaya çıkması halinde bunlara ilişkin yükümlülüklerin de kabul edildiğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu maddede teminatların değiştirilebilmesine dair sağlanan hak uyarınca, söz konusu münferit teminat mektuplarının e-teminat mektuplarıyla değiştirilmesine yönelik taleplerin karşılanması Gelir İdaresi Başkanlığınca da uygun olduğunun değerlendirildiği iletildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz