Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3

1.01.2022
Tebliğ eklerinde özellikle 2021-2022 tarife korelasyonu nedeniyle bazı değişiklikler yapıldı. İlgili değişikliklere ilişkin tablo Sirküler ekinde bulunmaktadır.

Uygunluk Denetimine tabi atıkları Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre ve, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilecek.

39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecek.

Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacak. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranacak.  

4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu maddeler nihai ürün kabul edilecek ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacak. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranacak.

Bu Tebliğin 2/A listesinde yer alan "19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00.19 , 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP’li ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda ithalat işlemleri yapılabilecek.

Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz(Daha önce bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması gerekliydi).

Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların bölgeden çıkarılabilmesi için  ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin ibrazı gerekliydi. Yeni Tebliğe göre Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı yeterli olacak.

01.01.2022'den önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20202021/3) hükümlerine tabi olacak. Ancak, 2022/3 Tebliğinin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanabilecek.

31/12/2022 tarihine kadar;

a) Ek-1’deki listede yer alan 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri,

b) Ek-2/A’daki listede bulunan 15 01 05 kodunda yer alan 4707.90.90.00.00 GTİP’li atıkları,

c) Ek-1’deki listede yer alan 39.07 tarife pozisyonunda yer alan granül formundaki maddeleri,

Çevre ve, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecek.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)

Kaynak: 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz