Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

28.03.2021
Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar 2021/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmekte olup, söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

4004.00.00.00.19 GTİP’li eşya “İthali Yasak Diğer Atıklar Ek-2/B” listesinden çıkartılmıştır.

4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.”

Tebliğin “İstisnai Durumlara” ilişkin 7. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Metinden kırmızı ile işaretlenen yerler çıkarılmış, sarı ile vurgulanan kısım, metne eklenmiştir.

Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç)   39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre; 6310.90.00.00.11 GTİP li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebileceklardir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz