Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gözetim Uygulaması Kayıt Belgesi

5.04.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 04.01.2002 tarihli, 70665461 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı aleyhine Danıştay 7. Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21.09.2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.

15.02.2022 tarihli, 71922495 sayılı yazıda; 2021/13 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulması kararına istinaden 2019/1 sayılı Genelgenin değişiklikten önceki (mülga) 3 üncü maddesine göre işlem yapılamayacağı, söz konusu yargı kararının uygulanmasını etkisiz hale getirmemek kaydıyla, 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi dışındaki maddelerine ilişkin bir yargı kararı bulunmaması hasebiyle, anılan Genelge`nin 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamlarına giren başkaca somut olaylara uygulanabileceği hatırlatıldı.

23.02.2022 tarihli, 72160060 sayılı yazıda ise; söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine göre ceza kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi, tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem yapılması, kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemlerinin ise ilgili mevzuatına göre devam edeceğinin duyurulduğu belirtildi.

Çeşitli gümrük idarelerinden Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden yazılarda özetle; 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulması kararından bahisle, 2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bazı eşya grupları için gözetim uygulamasının mevcut bulunduğu, uygulamanın yükümlünün kayıt belgesini temin ederek gümrük idaresine tevsik etmesi şeklinde devam ettiği, yükümlüsünce kayıt belgesinden kaynaklı yurt dışı gidere tekabül eden gümrük vergilerinin iadesi için yargı yoluna gidilip geri verme işlemi gerçekleşmesi sonrasında, 2016/9 sayılı Genelge hükümlerine göre öncelikle Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesi, müteakiben Gümrük Kanunu’nun 235/1-c ve akabinde 235/4-c maddesi hükümleri gereğince ceza kararı tanzim edilip/edilmeyeceği ile Danıştay tarafından verilen bahse konu yürütmenin durdurulması kararının kayıt belgesine tabi eşya için uygulanıp/uygulanmayacağına dair görüş talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Tereddüt edilen hususların Genel Müdürlük görüşleriyle birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne sorulduğu ifade edilerek, söz konusu Genel Müdürlüğün yazısında yer alan görüşlere yer verildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısında, Danıştay Yedinci Dairesinin 21.09.2021 tarihli, E.2021/1268 sayılı yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kayıt belgesine tabi eşyaların da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilerek, maddi ve hukuki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idaremiz aleyhine sonuçlanması durumunda Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği yönündeki Gümrükler Genel Müdürlüğü görüşlerine iştirak edildiği ifade edildi.

Bu çerçevede; kayıt belgesine tabi eşya ithalatlarında, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 sayılı Genelge`nin 3 üncü maddesi kapsamında işlem tesisi halinde 23.02.2022 tarihli, 72160060 sayılı yazı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirildi.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz