Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

21.06.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre;
Kesinleşmiş Alacaklar,
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları,
İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar,
Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları,
İnceleme ve Tahakkuk Safhasında Olan İşlemler,
Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

Kaynaklı alacaklar Tebliğ kapsamında siliniyor veya bir kısmından vazgeçiliyor.

Tebliğde yer verilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı;
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/11/2016 tarihinden itibaren aylık % 0,35 oranını ifade ediyor.

Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, %0,35 oranı esas alınacak.


Özel Durumlar
Tebliğ kapsamında özel durumlara ilişkin uygulama ise şu şekilde olacak;
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına yönelik ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olarak kabul edilecek.

9/6/2021 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına ilişkin hükmünden yararlanacak.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına ilişkin hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddeler kapsamına giren alacaklara karşı 9/6/2021 tarihinden sonra dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şartı aranacak.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına ilişkin hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecek. 9/6/2021 tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilecek.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları, İnceleme ve Tahakkuk Safhasında Olan İşlemler, Kendiliğinden Yapılan Beyan hükmünden yararlananlar, Gümrük Kanununun, uzlaşma ve 5326 Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamayacak.


İnceleme ve Tahakkuk Safhasında Olan İşlemler, Kendiliğinden Yapılan Beyan hükümlerinden yararlanılabilmesi için ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şartı bulunuyor.

Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün bulunuyor.

Kaçakçılık Kanununa İlişkin Alacaklar
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları Kanun kapsamında yer almıyor.

Kesinleşmiş Gümrük Vergileri Alacağında Tahsil Edilecek Tutar Nasıl Tespit Edilecek
9/6/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

- Vade tarihinden, 9/6/2021 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
- Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacak.

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 9/6/2021 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

9/6/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri üzerinden;

- Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine,
- Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanacak. Bu tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarından, 9/6/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi durumunda;

- Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine,
- Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanacak.

Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması hâlinde herhangi bir tahsilat yapılmayacak, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilecek. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmayacak. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması hâlinde ise ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek suretiyle tespit edilecek. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Gümrük Vergileri Alacağında Tahsil Edilecek Tutar Nasıl Tespit Edilecek
9/6/2021 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar esas alınarak gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 9/6/2021 tarihi arasında kalan süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunuyor.

Söz konusu tutarın hesaplanmasında, ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 9/6/2021 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

9/6/2021 tarihi itibarıyla, ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 9/6/2021 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

9/6/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda, alacak tutarı tebliğin ilgili maddesine (6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalar) göre belirlenecek. 9/6/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde ise, alacak tutarı tebliğin ilgili maddesi (6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar) dikkate alınarak belirlenecek.


Başvuru
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31/8/2021 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuruların Gümrük İdaresine yapılması gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulması gerekiyor. Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılması gerekiyor. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilecek. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor.

Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabiliyor. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detaylı bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor.

Ödeme Süresi
Kanun kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şartı bulunuyor.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Tebliğ eklerine ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz