Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

25.05.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

İstisnai kıymetle beyan (53.madde)
Tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları eskiden söz konusu unsurlar öğrenildiği ayı takip eden ayın 26.günü akşamına kadar için ödeneceğine hükmedilirken; “öğrenildiği” ibaresi “muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği” şeklinde değiştirildi.

Dolayısıyla tescil anında beyan edilmeyen kıymet unsurlarının beyanname veren firmanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulup; vergilerinin de aynı süre içinde ödenmesi gerekiyor.

Kesin çıkış işlemleri (94.madde)
“Çıkış işlemleri
MADDE 94- (1) Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.”

Geçici depolama yerlerinden eşya çıkışının nasıl olması gerektiği hususu yeniden düzenlendi. Kesin Çıkış işlemleri olan madde başlığı; Çıkış İşlemleri olarak değiştirilmiş; ayrıca yönetmeliğin 130.maddesine atıf yapılarak eşyanın kimlere teslim edilebileceğinin sınırları çizildi.

Eşyanın teslimi (130)
Geçici depolama yerlerinde eşyanın hangi durumlarda ve kimlere teslim edilebileceği düzenlendi.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan (141/A)
Gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilebileceği ve bu durumda eşyanın gümrüğe sunulduğu yer ile beyanın yapıldığı yerlerin farklı olması halinde yapılacak işlemlere dair düzenleme yapıldı.

İhracat rejiminde basitleştirilmiş usuller için aranan koşullar (152.Madde)
Onaylanmış Kişi Statü Belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yapacağı beyanlarla ilgili, beyannameye faturanın eklenmediği durumlarda e-irsaliyenin kabulüne ilişkin 153/3.fıkra maddenin başına ilave edildi.

İhracat rejiminde eksik beyan (153.Madde)
Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilecek.

İhracat rejiminde tamamlayıcı beyan (158.madde)
Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin tamamlayıcı beyan verme süreleri yedi iş günü olarak belirlendi.

Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi (197.Madde)
Tahlil ücretlerinin belirlenmesinde Yükümlünün talebine göre yönetmeliğin 588.maddesindesi uygulanıyorken; yani toplam ücret 588.maddede belirtilen ücreti geçemiyorken; yapılan değişiklikle Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması durumunda tahlil ücreti 588.madde belirtilen ücreti geçebilecek.

Tahlil ücretleriyle belirlenen tavan ücret, Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması taleplerinde uygulanmayacağı hüküm altına alındı.

Antrepoya konulabilecek eşya (330.Madde)
Satıcısı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşyanın antrepo beyannamesini vermeye; elleçleme işlemleri yapmaya veya yurt dışındaki alıcıya eşyayı sevk etmeye Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri de yetkilendirildi. Ayrıca bu kişilerin yapacağı iş ve işlemler ile sorumluluk sınırları çizildi.

İzin (Antrepo Açma Ve İşletme İzni) (519.Madde)
Genel antrepo açma ve işletme izinlerindeki beş (5) yıllık süre kaldırılmıştır. Ayrıca yapılan kontrol, inceleme ve denetimlerde yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepolarla ilgili olarak 525 inci madde hükümleri kapsamında Antrepoya eşya girişinin durdurularak; iznin geri alınacağına atıf yapıldı.


Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları (575.Madde)
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır hükmüne anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin de 01.01.2023 tarihi itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartı ilave edildi.

Tahlile itiraz ve ikinci tahlil (588.Madde)
İkinci tahlil için numune başına 650-TL olan tavan ücreti; 885-TL olarak değiştirildi.

EK-24 Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi
Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi ile fasıl bazında ilan edilen ücretler güncellendi.

EK-80 Antrepo Açma Ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler
İş bu yönetmelik değişikliği ile Genel Antrepo izinlerinin süresiz verilmeye başlanacak olması münasebetiyle, yeni düzenlemeye paralel olarak yönetmeliğin 80 nolu ekinde istenen belge ve bilgiler metninden “iznin geçerlilik süresini uzatma” ibaresi çıkarıldı.Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.
Yönetmelik eklerine ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz