Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İthalat Rejim Kararında Değişiklik

31.12.2021
Bugün yayınlanan 3.Mükerrer Resmi Gazetede 5052 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Kararda İthalat rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara yer verildi. Söz konusu karar ile İthalat Rejim Kararından bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, ek mali yükümlülük İthalat Rejimi Kararı kapsamına alındı.

Madde 2-Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile (yeni eklendi) etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.

İthalat Rejim Kararının 10 ncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılacak.

İlave fıkra;

“(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılı.”


Kararın Geçici1 nci maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre;

Kararın geçici maddesinin 1 nci fıkrasında 01.01.2022 tarihi itibariyle gümrük vergisi yükselen eşya için 01.01.2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28.2.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde kararın yayımından önce ki vergi oranlarının uygulanması sağlandı.

Kararın geçici 2 nci maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre;

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1/1/2017-31/12/2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'ne yapılmış olan ihracatta, telafi edici verginin bulunması halinde bu verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya ‘İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Ek Mali Yükümlülükler kapsamında, ‘ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir’ ifadesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla bu ifade hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Buna Ek olarak söz konusu geçici 2 nci madde kapsamında Gümrük mevzuatının ilgili hükümleri saklı tutulmaya devam edilecek.


Kararın Ek 1 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan Ek 1 nci Madde;

“EK MADDE 1- (1) İthalatın "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, bu Kararın uygulanması bakımından Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergisi oranları/ek mali yükümlülük Birleşik Krallık'a da uygulanır.”


Kararın geçici 3 ve geçici 4 ncü maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 24/11/2020 tarihli ve 3202 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 4/8/2020 tarihli ve 2818 sayılı İthalat Rejimi Karına Ek Karar kapsamında yer alan eşyanın, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanı Kararları kapsamında ithalatında ödenen gümrük vergisi ve toplu konut fonu miktarının, Tarife Kontenjanına İlişkin Kararlar eki listelerde belirlenen tavizli oran/miktardan fazla olması halinde, bu fazlalıkla ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun dokuzuncu kısım beşinci bölüm madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, 1 Ocak 2021 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, söz konusu eşyaya Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanır; alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz