Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Onaylanmış Kişilerin Yatırım Teşvik Mevzuatında Götürü Teminat Kullanmaları Uygun Bulunmadı

10.05.2022
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Yatırım Teşvik Kapsamı Teminatlı İthalat (OKSB-Götürü Teminat)” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden dilekçelerden, Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların aynı zamanda yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmaları ve yatırım teşvik belgesi düzenlenene kadar teminatlı ithalat kapsamında ithalat yapabilmeleri halinde teminatlı ithalat kapsamında götürü teminat kullanmalarının mevzuata uygun olup olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulmasının istendiği iletildi.

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarihli yazısına atıfla; 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinde teşvik belgesi almak üzere müracaat edildiği, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebileceğinin hüküm altına alındığı;

Diğer taraftan, 30/12/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği"nin 34 üncü maddesi hükümlerinde yer alan teminat miktarı dikkate alındığında, götürü teminat tutarının, bir yıl önce ödenen gümrük vergileri miktarının sadece yüzde 10'una tekâmül etmesi ile 2 milyon avro değerinde banka teminat mektubu sunan bir yatırımcının, yaptığı ithalat işlemi neticesinde hesaplanan gümrük vergisi ile KDV miktarının bu değerden yüksek olması halinde, götürü teminat altına alınan tutarın, yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde alınması gereken teminat tutarından daha az olabileceği;

Bununla birlikte, yatırımcının diğer ithalat işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalat değerini karşılayacak teminatının kalmayacağı durumların da gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu değerlendirmelerine yer verildiği aktarıldı.

Bu çerçevede, yatırım teşvik belgesi kapsamında sunulan devlet desteklerinin amacı ve mahiyeti kapsamında kullanılıp kullanılmadığının denetimi ve sorumluluğu dikkate alındığında, tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, yatırımcıların gümrük idarelerine sunduğu götürü teminat miktarının, devlete iade etmesi gereken tutardan düşük olma ihtimalinin bulunması nedeniyle, "Onaylanmış Kişi Statüsüne" haiz yatırımcıların teminatlı ithalat için götürü teminat kullanmalarının yatırım teşvik mevzuatı bakımından uygun olmadığı ifade edildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz