Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Posta ve Hızlı Kargo Genelgesi

22.10.2020
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Posta ve Hızlı kargo Taşımacılığı konulu 2020/25 sayılı Genelge yayınlandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY imzasıyla yayınlanan Genel ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemler ele alınıyor.

Buna göre;

Doküman ve Önemli Değeri Olmayan Eşya
Doküman, önemli değeri olmayan eşya, değeri 1500 Avro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya, Gümrük Kanununun 167’nci maddesi kapsamında numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde gelen eşya, kitap veya basılı yayınların serbest dolaşıma giriş beyanı, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen hızlı kargo firmaları tarafından yapılabilecek.

Muafiyet Uygulaması
Kararın kapsamında yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında bir tüzel kişiye gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın değerinin 22 Avro’yu geçmemesi ve ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi;

Aynı Kararın 62 nci maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Avro’yu, miktarının diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmıyor.

Eşyanın Kıymeti
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak. Aynı gün içerisinde ithalat veya ihracata konu edilen, alıcısı ve göndericisi aynı olan gönderiler bir bütün olarak sayılıyor. Bu eşyaların tamamının miktarı ve kıymeti birlikte dikkate alınacak. Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenecek. Bu tür bir belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenecek.

Numuneler
Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından sipariş verilmek için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri Karar kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemlerinin yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılması gerekiyor.

Kararın kapsamında numunelik eşya ve modeller elektronik ticaret gümrük beyannamesinde (ETGB) “NUM” muafiyet kodu ile yalnızca bir ticari işletme veya bir tüzel kişi adına beyan edilebilecek.

Eşyanın mahiyeti gereği teslimi aciliyet gerektiren inceleme, analiz veya test amaçlı eşya ile ticari hayatın gereklerine uygun olarak numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri hızlıca sonuçlandırılarak teslimi sağlanacak.

Çek ve Nakit Para
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen çek ve nakit paraya ilişkin olarak,
- Getirilen paranın Kambiyo Mevzuatı uyarınca bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığının tespiti yapılacak.
- Çek ve nakit paranın posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından alıcısına teslimine izin verilmeyecek ve rezerve odasında muhafaza altına alınacak.
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ hükümleri kapsamında gerekli değerlendirme yapılacak, “Nakit Kontrolleri” hakkındaki 2016/1 sayılı Genelgenin “1.2. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Kapsamında Uyulması Gereken Hususlar” bölümü dikkate alınacak.
- Gümrük Yönetmeliğinin “Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya” başlıklı 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde düzenlenen eşyanın serbest dolaşıma girişinde sözlü beyan düzenlenerek alıcısına teslim edilir ve Kanunun 167/l-(10) ve Kararın 100/l-(f) maddeleri uyarınca gümrük vergilerinden muafiyet uygulanacak.

İhracatta ETGB Kapsamındaki Eşyanın Geçici Depolamaya Alınması ve Muayene
Operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ETGB’nin tescilinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince değerlendirilecek. Değerlendirme sonucuna göre sarı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat işleminin gerçekleştirilebilecek.

Kırmızı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşya mutlak surette geçici depolama yerine alınarak muayene işlemi tamamlanacak.

Operatör Unvan Değişikliği
Bakanlık tarafından operatör olarak yetkilendirilen hızlı kargo taşımacılığı yapan firmanın ticaret unvanının değişmesi durumunda, önceki ticaret unvanına istinaden düzenlenmiş olan teminat mektubu yerine yeni ticaret unvanına uygun düzenlenmiş yeni bir teminat mektubunun ibrazı istenecek.

Bununla birlikte, eski lehtar unvanı ile temin edilmiş, kabul edilmiş ve kayıtlı olan teminat mektuplarının ilgili bankalarınca düzenlenecek bir zeyilname aracılığıyla, lehtar firmanın gerek eski gerekse yeni ticari unvanları ile gerçekleştirdiği işlemler açısından banka sorumluluğu devam edeceğinin taahhüt altına alınması şartıyla kabul edilmesi imkan sağlanabilecek. Söz konusu zeyilnamenin, mevcut teminat mektubu bilgilerinin yanı sıra lehtarın eski ve yeni ticari unvanının belirtilerek işleme alınması, bankayı temsile yetkili kişiler (en az iki yetkili kişi) tarafından imzalanması ve paraf/imzacıların temsil yetkisini gösterir imza sirkülerleri/vekaletname örneklerinin gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda idare tarafından kabul edilebiliyor.

İlaçlar
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla kişisel tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı kişinin hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırma sonucunda kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin verilecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayımlanan “Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” düzenlemeleri uygun olmak şartıyla;
- Yurtdışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen rapor, doktor raporu ya da reçete geçerli belge olarak kabul edilebilecek.
- Adına rapor ya da reçete düzenlenen hasta tarafından kullanılmak üzere ilacın hasta yakını adına gelmesi durumunda, her iki şahıstan da yazılı beyan alınacak ve ancak bu şekilde yurda girişine izin verilebilecek.

Cep Telefonları
Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekiyor. Yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı da dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf oalrak veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmuyor.

Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muaf olarak teslim edilmesi mümkün olabiliyor. Bu durumda sistemde “YLCO” muafiyet kodu kullanılarak beyan yapılması gerekiyor.

Hayvansal ve Bitkisel Ürünler
Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin ilgili maddesi kapsamında yürütülecek.

Bitkisel ürünler Karantinası Yönetmeliği çerçevesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bitki veya bitkisel ürünlerin, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilecek.

Takviye Edici Ürünler ve Sporcu Gıdaları
“takviye edici gıdalar” ile “sporcu gıdaları”nın Karar kapsamında İthali mümkün bulunmuyor.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin veriliyor. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli sayılıyor. Her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranması gerekmiyor.

Kozmetik Ürünler
Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Karar kapsamında ithali mümkün bulunmuyor.

Kozmetik ürünler, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünlere ilişkin olarak karar kapsamında muaf olarak ithali mümkün olmayan eşyalara kıymeti ve miktarı ne olursa olsun yürürlükteki gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri kapsamında işlem yapılabilecek.

Aynı Kolide Kısıtlı Eşya ve Muafiyet Kapsamı Eşya Bulunması
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya karar kapsamında genel hükümler uygulanarak işlem yapılacak.

Alkollü İçkiler, Tütün Mamülleri ve Elektronik Sigara
Alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz aksam, yedek parça ve solüsyonlarının Karar kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün bulunmuyor.

Ayrıca 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmuyor.

Bununla birlikte Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmuyor. Söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasak. Ancak, silah ve tüfekler hariç olmak üzere, Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, kıymeti, miktarı veya ağırlığı hakkında herhangi bir istisna getirilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazı gerekiyor.

Sahte ve Taklit Ürünler
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurulacak ve Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılacak.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı kapsamında hizmet veren firmaların söz konusu karar uyarınca usulsüzlüğe konu her bir gönderi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması gerekiyor. ETGB kapsamında yapılan beyanlarda, operatör hızlı kargo taşıyıcısı firmaların Kararın söz konusu hükümlere aykırı davrandıklarının tespiti durumunda uygulanacak Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin müeyyide, ETGB taşıma senedi kapsamı her bir kalem bazında ayrı değerlendirilecek.

Aynı Kişi Adına Bir Ay İçinde Kaç Gönderi Gelebilir
Kararın kapsamında aynı kişi adına tek ve maktu vergi uygulanarak bir ay içinde en fazla 5 (beş) taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin veriliyor. Bir ay içerisinde aynı kişi adına 5 taşıma senedi sayısının aşılması durumunda, aşan miktarın bir sonraki aya devredilerek ETGB’ye konu edilmesine izin verilmiyor. Bu durumda mevzuatın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin genel hükümleri uygulanıyor.

Teslimat
Karar kapsamında serbest dolaşıma giriş işlemi gerçekleştirilecek eşya için ETGB’de TC kimlik numarası/vergi numarası beyan edilmemiş ise, tamamlayıcı beyanda söz konusu bilginin tamamlanması zorunlu tutuluyor. TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmeyecek.

TC kimlik numarası/vergi numarası bulunmayan yabancı uyruklulara yapılacak teslimlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu, herhangi bir nedenle eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde ise “U” kodu tamamlayıcı beyanda TC kimlik numarası/vergi numarası yerine seçilecek.
ETGB’de TC kimlik numarası/vergi numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilecek.

İhracatta ETGB’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun Beyanı
İhracatta ETGB’de gümrük tarife istatistik pozisyonunun beyanına ilişkin olarak;

-Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilecek. Mükelleflerince vergi dairelerine yapacakları KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmiş olması zorunluğu bulunuyor.

-Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılacak. Bu durumda eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmuyor. GTİP beyanı yapılmış olsun ya da olmasın, TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamayacak. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15000 Avro değer limitleri uygulanacak.

-Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılacak. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmayacak. NUM muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi olmayacak.

-Bir ETGB’ye eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet, ihracat işlemleri için ise maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile sınırlandırılacak.

Genelge için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz