Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

TPS’de İzin Süresi Dışında İhracat İşlemleri

7.04.2021
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “TPS - İzin Süresi Dışında İhracat – G.K. 241” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/(h) ile 4/(h) bentleri uyarınca, dâhilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde Kanunun 241’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın iki katı, izin verilen süresinin bitimini takiben iki ay içerisinde söz konusu işlemlere tabi tutulması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın dört katı para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Dahilde işleme izinleri kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde işlem tesis edilebilmesini teminen Tek Pencere Sisteminde Dahilde İşleme İzni için verilen orijinal sürenin (ve bu süreyi müteakip varsa 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında verilecek ek sürelerin) sonunda bir defaya mahsus olmak üzere, gümrük idaresince herhangi bir işleme gerek olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak 2 aylık ilave işlem süresi tanındığı ifade edildi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde yer alan cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla bu ilave 2 aylık süre içerisinde izin kapsamında beyanname tescil edilmesine sistem tarafından izin verildiği belirtilerek, söz konusu 2 aylık sürenin bitimini müteakip beyanname tesciline izin verilmediği ifade edildi. Öte yandan, izin süre sonundan itibaren beyanname tescil edilmesine sistem tarafından otomatik olarak izin verilen 2 aylık sürenin, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 21 ila 27 nci maddelerinde yer alan ek süreler ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekildi.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz