Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No: 1’de Değişiklik Yapıldı

15.04.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) yer aldı.

Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’in bazı maddelerinde Değişiklik yapıldı.

Buna göre;
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine mümkün kılınırken yapılan düzenleme ile deniz yolu konteyner taşımacılığının yanı sıra hava yol ile yapılan Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyalarında ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilecek.

Başvuru Sahibine İlişkin Koşullar
Söz konusu tebliğde “Başvuru Sahibine İlişkin Koşullar” başlığı altında sayılan koşullardan başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması yeterliyken yapılan düzenleme ile bu koşula ek olarak 3 yıldır faaliyette bulunma koşulunu da birlikte sağlaması gerekiyor.

Tebliğde başvuruların, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacağı belirtiliyordu. Yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak.

Tebliğde başvurunun değerlendirilmesi başvuru sahibine ilişkin koşulların değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Yapılan düzenleme ile başvurular Genel Müdürlükçe veya yetki verilmesi halinde ilgili bölge müdürlüğünce gerekli şartları taşınıp taşınmadığı tespit edilecek. Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi veya 30 gün içinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilecek.

İzin Süresi, Sürenin Uzatılması ve İznin İptali
Tebliğde, izin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günü olarak belirtiliyor. Yapılan düzenlemede İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde yapılması gereken başvuruya yer verilmiş bulunuyor. Buna göre; iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde ilgili maddede belirtilen belge ve bilgilerle birlikte başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurunun uygun bulunması halinde izin süresi izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son gününe kadar uzatılıyor.

Düzenlemede Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin, sertifika geçerlilik süresince bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılacağı belirtiliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması, geri alınması ve iptal edilmesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edildiği tarih itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri Tebliğ hükümlerinden faydalandırılmayacak.

Tebliğ kapsamında verilen iznin iptal edileceği haller belirtiliyor. Buna göre izin;
-İznin, izin sahibinin başvuru sırasında verdiği yanlış veya eksik bilgi ya da belgeye dayanılarak verildiğinin tespit edilmesi,

-Başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmaması, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, tebliğin ilgili maddesinde sayılan suçlardan ceza ve mahkumiyet kararı bulunması ve sanayi sicil belgesine sahip olması veya sanayici sayılması koşulların kaybedildiğinin tespit edilmesi,

-İzin sahibinin Tebliğ kapsamındaki taahhütlerine aykırı hareket ettiğinin ve/veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerine ilişkin ciddi ihlal ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi,

durumlarında izin iptal ediliyor.


Beyanname İptali
Varış bildirimi onayı ile kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamesinde belirtilen konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname iptal edilebiliyordu. Yapılan düzenleme ile tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamesine konu eşya veya konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname yükümlü talebine istinaden Kanun ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde iptal edilebilecek.

Özet Beyan Verisinin Değişmesi
Tebliğ kapsamında, izin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali halinde tescil edilmiş olan beyanname iptal ediliyordu. Yapılan düzenleme ile izin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali halinde tescil edilmiş olan beyanname, yükümlü talebine istinaden, Kanun ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde iptal edilecek ya da beyannamede idare tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak beyanname işlemleri ikmal ettirilecek.

Geçici Depolama Giriş-Çıkış İşlemleri
Tebliğ kapsamında, sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmıyordu. Yapılan değişiklikle Havayolu taşımacılığının gereği olarak geçici depolama yerine alınan eşyanın teslimine ilişkin işlemler Bakanlık tarafından belirlenecek.


Saha Çıkış İşlemleri
Geçici depolama giriş çıkış işlemleri kapsamında işlem görerek serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyanname kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerlerin saha çıkışı yapılabiliyordu. Yapılan düzenleme ile serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işleme rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyannameyeler

-Denizyolu konteyner taşımacılığında eşyanın bulunduğu konteynerlerin,
-Havayolu taşımacılığında ise eşya veya eşyanın bulunduğu kapların,

saha ve geçici depolama yeri çıkışı yapılabilecek.
Söz konusu tebliğin uygulanmasında, özel ve gerekli durumlarda inceleme yapılması ve karar yetisi Genel Müdürlüğe verildi.

Yeni düzenleme yayın tarihinden sonra 30. Gün yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz